Στην ιστοσελίδα της, η εν λόγω οντότητα, με διεύθυνση στη Λεμεσό, αναφέρει ότι είναι πιστωτικό ίδρυμα από το 1998, ενώ ισχυρίζεται ότι κατέχει έγκριση από την ΚΤΚ για “να ασκεί τραπεζικές δραστηριότητες και να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς” από το 2002. Η Κεντρική Τράπεζα ωστόσο, σημειώνει ότι αυτό είναι πλαστό.Επιπλέον, η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στο διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα που νόμιμα λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.